Psihoterapija

Aleksandra Jeličić, psihoterapeut

Višegodišnje iskustvo u radu sa:

– bračni i partnerski problemi
– emocionalni i bihejvioralni problemi adolescenata
– indivudalno savetovanje
– komunikacioni problemi
– podrška porodici tokom kriznog perioda (gubitak, žalovanje)

Više objavljenih radova u naučnim i stručnim časopisima.